Meniu Închide

Mesajului Înaltului Ierarh Păgân, Olteanu Cosmin privind situația din Ucraina: „Zeii vor să fim frați și nu dușmani. Suntem chemați la misiunea păcii.”

Am o mare durere în inima mea din cauza înrăutățirii situației din Ucraina și am simțit asta ca un pumn direct în valorile societății noastre.

În ciuda eforturilor diplomatice din ultimele săptămâni, se deschid scenarii din ce în ce mai alarmante. La fel ca mine, mulți oameni din întreaga lume simt angoasă și îngrijorare. Încă o dată, pacea tuturor este amenințată de interese partizane. Mi-aș dori ca toți cei care au responsabilitatea politică să facă un examen serios de conștiință în fața Zeilor și Zeițelor, care sunt Zeii păcii și nu ai războiului…

Ei vor să fim frați și nu dușmani. Mă rog ca toate părțile implicate să se abțină de la orice acțiune care va cauza și mai multă suferință oamenilor, destabilizand conviețuirea între națiuni și subminând dreptul internațional. Și acum, aș vrea să fac un apel la toată lumea, credincioși și necredincioși deopotrivă. Tradițiile noastre păgâne sacre, împreună cu toți conducătorii spirituali și filosofii de-a lungul timpului ne-au învățat că răul diabolic al violenței i se răspunde cu armele Zeilor, cu rugăciunea și implicarea în eforturi de solidaritate de combatere a acestei agresiuni.

Îi invit pe toți să facă din 2 martie viitor, Ziua Lunii Pline, o zi de meditație pentru pace. Îi încurajez pe credincioși într-un mod special să se dedice intens rugăciunii în acea zi. Fie ca Zeii și Zeițele păcii să protejeze lumea de nebunia războiului. Vreau să le mulțumesc tuturor liderilor păgâni și liderilor spirituali din întreaga lume care ne-au transmis mesaje în aceste zile și pentru tot sprijinul acordat pentru mine și pentru comunitatea păgână românească și să îi asigur că voi susține, apăra și promova drepturile păgânilor în România și Ucraina cu prețul vieții mele.


EN

I have great pain in my heart because of the worsening situation in Ukraine and I felt this as a direct punch in the values ​​of our society. Despite diplomatic efforts in recent weeks, more and more alarming scenarios are opening up. Like me, many people around the world feel anxious and anxious.

Once again, the peace of all is threatened by partisan interests. I would like all those with political responsibility to make a serious examination of their conscience before the Gods and Goddesses, who are the Gods of peace and not of war … They want us to be brothers and not enemies. I call on all parties to refrain from any action that will cause further suffering to the people, destabilize coexistence between nations, and undermine international law. And now I would like to appeal to everyone, believers and unbelievers alike.

Our sacred pagan traditions, along with all spiritual leaders and philosophers over time, have taught us that the diabolical evil of violence is answered with the weapons of the Gods, with prayer and involvement in solidarity efforts to combat this aggression.

I invite everyone to make March 2, the Day of the Full Moon, a day of meditation for peace. I especially encourage believers to devote themselves intensely to prayer on that day. May the Gods and Goddesses of Peace protect the world from the madness of war. I want to thank all the pagan leaders and spiritual leaders around the world who have sent us messages these days and for all the support given to me and the Romanian pagan community and to assure them that I will support, defend and promote the rights of pagans in Romania and Ukraine at the cost of my life.


RU

У меня сильная боль в сердце из-за ухудшения ситуации в Украине и я почувствовал это как прямой удар по ценностям нашего общества. Несмотря на дипломатические усилия последних недель, открываются все новые и новые тревожные сценарии.

Как и я, многие люди во всем мире испытывают тревогу и тревогу. В очередной раз всеобщему миру угрожают партийные интересы. Я хотел бы, чтобы все те, кто несет политическую ответственность, серьезно проверили свою совесть перед Богами и Богинями, которые являются Богами мира, а не войны … Они хотят, чтобы мы были братьями, а не врагами.

Я призываю все стороны воздерживаться от любых действий, которые причинят людям новые страдания, дестабилизируют сосуществование между народами и подорвут международное право. А теперь я хотел бы обратиться ко всем, как к верующим, так и к неверующим. Наши священные языческие традиции вместе со всеми духовными лидерами и философами со временем научили нас тому, что на дьявольское зло насилия отвечает оружием Богов, молитвой и участием в солидарных усилиях по борьбе с этой агрессией. Я призываю всех сделать 2 марта, День Полнолуния, днем ​​медитации для мира.

Я особенно призываю верующих интенсивно посвятить себя молитве в этот день. Пусть Боги и Богини Мира защитят мир от безумия войны. Я хочу поблагодарить всех языческих лидеров и духовных лидеров по всему миру, которые прислали нам сообщения в эти дни, и за всю поддержку, оказанную мне и румынскому языческому сообществу, и заверить их, что я буду поддерживать, защищать и продвигать права язычников. в Румынии и Украине ценой своей жизни.

Lasă un răspuns