Meniu Închide

LEGISLAȚIE

NORME INTERNAȚIONALE


» Parlamentul European, Consiliul și Comisia proclamă în mod solemn textul următor ca fiind Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene …detalii

» Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată la 16 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. …detalii


CONSTITUȚIA ROMÂNIEI


» Constitutia Romaniei este legea fundamentala a statului roman care reglementeaza, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor si autoritatile publice fundamentale.

…detalii


LEGI


» nr. 153/2017-06-28 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 319/2006 privind Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
…detalii

» nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
…detalii

» nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)reglementarea activităţii de voluntariat în România
…detalii

» nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare
…detalii

Obligaţiile legale ale persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare

…detalii

» nr. 227/2015-09-08 privind Codul fiscal
…detalii

» nr. 102/2014-07-08 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
…detalii

» nr. 213/1998-11-17 privind bunurile proprietate publică
…detalii

» nr. 350/2005-12-02 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
…detalii

» nr. 284/2010-12-28 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 422/2001-07-18 privind protejarea monumentelor istorice
…detalii

» nr. 103/1992-09-22 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 44/2004-01-22 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
…detalii

» nr. 455/2006-12-06 privind stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 239/2007-07-12 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult
…detalii

» nr. 128/2009-04-29 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 1/2011-01-05 privind Legea educaţiei naţionale
…detalii

» nr. 330/2009-11-05 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 489/2006-12-29 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată
…detalii

» nr. 50/1991-07-29 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare
…detalii

» nr. 103 /1992-09-22 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 84 /1995-07-24 privind Legea învăţământului
…detalii

» nr. 350 /2006 privind Legea Tineretului
…detalii

» nr. 46/1996-06-05 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
…detalii

» nr. /1998-01-05 privind FONDUL FUNCIAR
…detalii

» nr. 216/1998-11-17 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
…detalii

» nr. 142/1999-07-27 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
…detalii

» nr. 1/2000-01-11 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
…detalii

» nr. 195/2000-11-06 privind constituirea şi organizarea clerului militar
…detalii

» nr. 2/1999-11-30 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 215 /2001-04-23 privind administraţia publică locală
…detalii

» nr. 125 /2002-03-18 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 501/2002-07-11 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
…detalii

» nr. 333 /2003-07-08 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
…detalii

» nr. 182/2005-06-13 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele masuri referitoare la Biserica Româna Unita cu Roma (greco-catolică)
…detalii

» nr. 247/2005-07-19 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Textul actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22 iulie 2005) (Extrase) TITLUL II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
…detalii

» nr. 132/2008-07-04 privind modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Data M.O.: 10.07.2008
…detalii


ORDONANȚE DE URGENȚĂ


» nr. 82/2001-08-30 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 92/2000-06-29 privind modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
…detalii

» nr. 36/2002-03-21 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
…detalii

» nr. 19/2005-03-17 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
…detalii

» nr. 197/2008-11-25 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
…detalii


HOTĂRÂRI


» nr. 1273/ 2005.10.18 pentru aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”
…detalii

» nr. 831/1991-12-13 privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 810 din 29 iulie 1949
…detalii

» nr. 466/1992-08-19 privind aprobarea propunerilor Comisiei Centrale pentru inventarierea bunurilor proprietatea statului, foste proprietatea Bisericii Române Unite cu Roma (Greco Catolică) şi predarea acestora către Biserica Română Unită cu Roma (Greco Catolică)
…detalii

» nr. 1273/2005-10-18 privind aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”
…detalii

» nr. 1470/2002-12-12 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
…detalii

» nr. 44/2013-02-13 privind privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
…detalii

» nr. 984/2014-11-04 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002
…detalii


DECRETE


» nr. 126/1990-04-24 privind CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ DECRET‑LEGE nr. 126 din 24 aprilie 1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (Greco‑Catolică)
…detalii


ORDINE


» nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului
…detalii

» nr. 15/10.02.2015 pentru aprobarea Codului de Conduită Etică şi Profesională al funcţionarilor contractuali din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte
…detalii

» nr. 118/04.09.2017 privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente
…detalii

» nr. 24/25.05.2017 privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase
…detalii

» nr. 31/30.06.2017 privind Ordinul secretarului de stat pentru culte pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Capitolului III din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
…detalii

» nr. 28/2338/2009-03-26 privind pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult
…detalii

» nr. 68 /2010-07-27 privind Ordin pentru aprobarea Metodologiei alocării de fonduri cultelor religioase prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte
…detalii

» nr. 26 /2001-01-14 privind ORDINUL secretarului de stat pentru culte pentru aprobarea modelului şi conţinutului documentelor în vederea alocării sprijinului financiar unităţilor de cult în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare
…detalii

» nr. 15/2012-03-12 privind privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente
…detalii


PROIECTE DE ACTE NORMATIVE


» Proiect de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea, fără plată, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unităţii de cult deţinătoare

» Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor religioase din România

» Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

%d blogeri au apreciat: