Meniu Închide

COMISII

COMISII

Comisiile THE NEW PAGAN DAWN sunt organe de control ale Asociației înființate la decizia Consiliului Director cu rol de verificare și elaborare de planuri și direcții de activitate, conforme cu scopul și obiectivele Asociației.

Comisia pentru Acordarea Atestatelor Sacerdotale

Rolul principal al CAAS este acela de a recruta noi membri, de a asigura formarea şi motivarea continuă a acestora şi de a păstra o evidenţă generală a membrilor Asociaţiei.

Principalele atribuţii care revin atât directorului cât şi membrilor acestui departament sunt:

 • servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună comunicare, înţelegere şi cooperare între membri, grupuri şi institutii ale societăţii, între organizaţie şi alte organizaţii partenere;
 • comunicarea permanentă cu  colegii din cadrul departamentului şi a celorlalte departamente ;
 • respectarea principiilor organizaţiei şi a statutului;
 • realizarea de strategie de motivare (team-buildinguri, workshop-uri);
 • întocmire de  fişe de observaţie;
 • atestarea personalului organizației;
 • atestarea ca teologi a candidaților CCAS în conformitate cu metodologia existentă și organizația parteneră Universal Life Church Canada.

CONTACT

Tel +40745686833

Mail caas@thenewpagandawn.eu

 • Responsabil HR (HUMAN RESOURCES) – Olteanu Cosmin
 • Jurist – Mitrofan Diana
 • Maestru spiritual/Psiholog – Vlas Anca Mihaela

COMISIA DE ETICĂ

Comisia de Etică a THE NEW PAGAN DAWN este interesată de susținerea preocupărilor din THE NEW PAGAN DAWN privind consolidarea unei culturi a eticii și integrității profesionale.

Aceasta își desfășoară activitatea în baza numirii prin decizia Consiliului Director al THE NEW PAGAN DAWN. Ea funcționează în baza Legii , a documentelor normative ale asociației.

Comisia de Etică are următoarele atribuții:

 • contribuie la elaborarea şi dezvoltarea Codului de etică şi deontologie organizationala, care este propus Consiliului Director spre adoptare şi includere în prevederile normative interne;
 • analizează şi soluționează abaterile de la etica profesionala, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie;
 • realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii organizationale şi a eticii activităților, care se prezintă Consiliului Director şi care constituie un document public;
 • alte atribuții, stabilite prin lege sau decizie a Consiliului Director.

Orice persoană, din Asociație sau din afara acesteia, poate sesiza Comisiei de Etică in privința abaterilor săvârşite de membrii comunității organizaționale. Sesizările anonime nu se iau în considerare.

Sesizările se depun la Registratura Asociației THE NEW PAGAN DAWN prin mail etica@thenewpagandawn.eu.

CONTACT

Tel +40745686833

Mail etica@thenewpagandawn.eu

 • Președinte CE – Olteanu Cosmin
 • Jurist – Mitrofan Diana
 • Responsabil etică și deontologie profesională – Vlas Anca Mihaela

Comisia pentru Dezvoltare Organizațională

Comisia pentru Dezvoltare Organizațională (CDO) reprezintă o experiență unică la nivel național în cadrul unei asociații din domeniul reprezentării comunității păgâne din România. Acesta are ca principale atribuții implementarea în cadrul asociației a metodelor inovatoare de lucru, precum și transpunerea în activitatea cotidiană a politicilor publice de dezvoltare organizațională în interesul susținerii intereselor comunității păgâne din România.

Printre domeniile de activitate ale departamentului se pot enumera:

 • Colaborări de cercetare în domeniul politicilor publice de incluziune socială și reprezentare;
 • Actualizarea permanentă a metodelor și programelor de modelare, analiză și calcul la nivel european și mondial;
 • Dezvoltarea de programe și soluții pentru proiectele și demersurile de susținere a interesului superior al comunității păgâne din România;
 • Participarea activă la dezvoltarea și revizuirea codurilor de proiectare;
 • Dezvoltarea și aplicarea unor tehnologii și soluții tehnice de avangardă, majoritatea dintre ele în premieră națională;
 • Desfășurarea mai multor programe de validare experimentală a soluțiilor tehnice dezvoltate în cadrul asociației;
 • Participarea în calitate de parteneri în cadrul mai multor programe de cercetare naționale și internaționale;
 • Publicarea de articole privitoare la soluțiile tehnice adoptate și aplicate, obiectivele proiectate și rezultatele cercetărilor efectuate;
 • Participarea activă la conferințele naționale și internaționale de profil;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a procesului de proiectare din cadrul asociației.

CONTACT

Tel +40722460614

Mail dezvoltare@thenewpagandawn.eu

 • Președinte – Olteanu Cosmin
 • Dezvoltator de marcă – Huțuțui Corneliu

Comisia de Cenzori

Gestiunea asociației este controlată de Consiliul Director și de o Comisie de Cenzori, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de Adunarea Generală a Asociației.

Adunarea Generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condiții legale, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, membrilor Consiliului Director li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea asociației, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de Cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul Director asupra conturilor asociației, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale un raport scris;

c) la lichidarea asociației, controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă Adunării Generale punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a Statutului și obiectului societății.

Comisia de Cenzori se întrunește la sediul asociației sau la distanță și ia decizii în majoritate de voturi. Dacă nu se realizează aceasta, raportul cu divergențe se înaintează Adunării Generale.

Comisia de Cenzori poate convoca Adunarea Generală Extraordinară a membrilor asociați, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul Director, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea asociației), sau ori de cîte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de Cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 4 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

CONTACT

Tel +40755778382

Mail cenzori@thenewpagandawn.eu

 • Cenzor șef – Nenciu Flavius

 • Cenzor secund – Vlas Anca Mihaela
 • Cenzor terț – Szep Daniel-Alexandru%d blogeri au apreciat: