Meniu Închide

MEMBRII

THE NEW PAGAN DAWN are următoarele categorii de membri: membri fondatori, membri asociați, membri susținători și membri de onoare.
 1. Membrii fondatori

Art. 15. (1) Calitatea de membru fondator este irevocabilă, inalienabilă și o îndeplinesc doar acele persoane care și-au exprimat voința de asociere, au pus bazele patrimoniului inițial și au semnat Actul Constitutiv. Membrii fondatori de drept se înscriu în categoria membrilor asociați, având aceleași drepturi și obligații prevăzute în prezentul Statut.

Art. 15. (2) Pierderea calității de membru asociat al THE NEW PAGAN DAWN de către membrii fondatori se face în aceleași condiții stabilite de Statut pentru membrii asociați. Pentru excluderea din THE NEW PAGAN DAWN a unui membru fondator este necesar acordul tuturor celorlalți membri fondatori.

 1. Membrii asociați

Art. 16. Calitatea de membru asociat al THE NEW PAGAN DAWN este personală și inalienabilă. Acesta poate fi atât persoană fizică cât și persoană juridică.

Art. 17. Membrii asociați sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la THE NEW PAGAN DAWN după momentul înființării acesteia și care beneficiază de drepturile și sunt ținuți de obligațiile prevăzute în prezentul Statut. 

Art. 18. (1) Poate dobândi calitatea de membru asociat al THE NEW PAGAN DAWN orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean străin rezident în Romania, indiferent de rasă, naționalitate, sex, identitate de gen, orientare sexuală, abilitate fizică, domiciliu, profesie, origine socială sau apartenență politică, care a împlinit 18 (optsprezece) ani și care, în baza unei cereri scrise, se angajează să respecte și să aplice prevederile Actului Constitutiv și ale prezentului Statut, să achite taxa de înscriere și cotizațiile anuale de membru în termenele stabilite de Adunarea Generală.

Art. 18. (2) Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 (paisprezece) și 18 (optsprezece) ani pot face parte din THE NEW PAGAN DAWN cu acordul scris al reprezentanților lor legali (părinți sau tutori). Persoanele din categoria menționată nu pot vota în cadrul Adunărilor Generale și nu pot face parte din organele de conducere, administrare și control ale THE NEW PAGAN DAWN.

Art. 19. Asociațiile, fundațiile, organizațiile, sau orice persoană juridică din țară sau din străinătate care își desfășoară activitatea în țară, care este legal constituită și nu este în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, având scopuri similare, pot deveni membri asociați ai THE NEW PAGAN DAWN, la solicitarea lor expresă, printr-o cerere scrisă și cu aprobarea organelor de conducere proprii. Persoanelor juridice care devin membri asociați ai ROPAGANISM li se aplică toate prevederile statutare specifice acestei categorii de membri, cu excepția celor specifice persoanelor fizice.

Art. 20. În funcție de categoria căreia îi aparține membrul asociat, dacă este minor, student, pensionar, persoană cu dizabilități sau dacă este persoană juridică, valoarea taxei de înscriere și a cotizației vor fi diferite. Cuantumul acestora va fi stabilit de Adunarea Generală și vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al THE NEW PAGAN DAWN.

Art. 21. Cererea de înscriere ca membru asociat al THE NEW PAGAN DAWN se va supune aprobării Comitetului Sucursalei, Filialei sau a reprezentantului autorizat din zona în care solicitantul își are domiciliul. Decizia Comitetului Sucursalei, Filialei sau a reprezentantului autorizat este definitivă. Aceasta va fi comunicată în scris sau electronic solicitantului, în funcție de modul în care acesta dorește să fie notificat, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la înregistrarea cererii. Pentru ca cererea de înscriere să fie validă ea trebuie să poarte semnătura președintelui Sucursalei, Filialei sau a reprezentantului autorizat.

Art. 22. Calitatea de membru asociat al THE NEW PAGAN DAWN intră în vigoare începând cu data la care s-a achitat taxa de înscriere și poate fi probată cu legitimația care va fi eliberată.

Art. 23. Membrii asociați nu pot reprezenta THE NEW PAGAN DAWN în relațiile cu terții decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Director, semnat și parafat de către Președintele THE NEW PAGAN DAWN.

Art. 24. Pierderea calității de membru asociat al THE NEW PAGAN DAWN se poate produce în următoarele situații: prin retragere scrisă, prin excludere, pentru neplata cotizației anuale, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul persoanelor juridice.

Art. 25. Retragerea din THE NEW PAGAN DAWN se poate face oricând, cu condiția ca membrul asociat să comunice acest lucru în scris către Consiliul Director cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data retragerii.

Art. 26. Excluderea din THE NEW PAGAN DAWN se face prin votare în Adunarea Generală, după expunerea de motive și se aplică membrilor asociați care încalcă grav oricare din obligațiile asumate prin aderarea la prezentul Statut, celor care contravin intereselor generale ale THE NEW PAGAN DAWN, celor care au comis fapte de o gravitate deosebită calificate ca atare de legislația penală, precum și celor care, în mod nejustificat, nu au plătit cotizația timp de trei luni de la data expirării anului cotizabil. Aceștia pierd calitatea de membru asociat și vechimea neîntreruptă în THE NEW PAGAN DAWN prin decizia Adunării Generale care se ia cu votul a ⅔ (două treimi) din membrii prezenți.

Art. 27. Membrii asociați care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului THE NEW PAGAN DAWN.

 1. Membrii susținători

Art. 28. (1) În cadrul THE NEW PAGAN DAWN există și membri susținători. Aceștia sunt persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, care și-au exprimat printr-o cerere scrisă, adresată Consiliului Director, voința de susținere în vederea realizării scopurilor și obiectivelor THE NEW PAGAN DAWN.

 • Membrii susținători nu plătesc cotizație ci doar o taxă de înscriere, pot participa la Adunările Generale fără a avea însă drept de vot sau de a fi aleși în organele de conducere, administrare și control ale THE NEW PAGAN DAWN. Acești membri pot avea propuneri cu rol consultativ.
 • Calitatea de membru susținător se poate proba cu o legitimație specifică.
 • Pierderea calității de membru susținător al THE NEW PAGAN DAWN se face la cererea titularului, în cazul în care acesta desfășoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu principiile THE NEW PAGAN DAWN, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul persoanelor juridice. Ridicarea calității de membru susținător se face prin hotărârea Adunării Generale.
 1. Membrii de onoare

Art. 29. (1) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de onoare acelor persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate care prin activitatea lor sprijină THE NEW PAGAN DAWN sau ideile în baza cărora aceasta funcționează. Acest titlu intră în vigoare din momentul acceptării de către persoana în cauză a titlului oferit.

 • Membrii de onoare nu plătesc cotizație, pot participa la Adunările Generale fără a avea însă drept de vot sau de a fi aleși în organele de conducere, administrare și control ale THE NEW PAGAN DAWN. Acești membri pot avea propuneri cu rol consultativ.
 • Titlul de membru de onoare al THE NEW PAGAN DAWN poate fi acordat și unor membri asociați, fondatori sau nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor THE NEW PAGAN DAWN, fără a le fi afectate astfel drepturile câștigate potrivit prevederilor prezentului Statut.
 • Evidența membrilor de onoare este ținută într-un registru special.

(5) Pierderea calității de membru de onoare al THE NEW PAGAN DAWN se face la cererea titularului, în cazul în care acesta desfășoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu principiile THE NEW PAGAN DAWN, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul persoanelor juridice. Ridicarea titlului de membru de onoare se face prin hotărârea Adunării Generale.

Capitolul VII

INCOMPATIBILITĂȚI CU CALITATEA DE MEMBRU

Art. 30. Nu pot fi membri ai THE NEW PAGAN DAWN:

 1. persoanele condamnate definitiv în urma oricărui tip de faptă penală săvârșită cu intenție;
 1. persoanele care sunt membri sau susținători ai unei organizații care militează împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 1. persoanele care sunt înregistrate ca suferind de afecțiuni psihice.

Art. 31. THE NEW PAGAN DAWN își rezervă dreptul de a verifica la instituțiile abilitate situația acelor membri care ridică suspiciuni întemeiate.

Capitolul VIII

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 32. Membrii asociați ai THE NEW PAGAN DAWN au următoarele drepturi:

 1. a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale THE NEW PAGAN DAWN;
 1. b. să participe, cu drept de vot deliberativ, la luarea hotărârilor în Adunările Generale ale THE NEW PAGAN DAWN;
 1. c. să-și exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea THE NEW PAGAN DAWN;
 2. să colaboreze la publicațiile editate de THE NEW PAGAN DAWN;
 1. să se adreseze organelor de conducere ale THE NEW PAGAN DAWN în orice problemă legată de activitatea acesteia, să facă propuneri pentru organizarea unor activități specifice THE NEW PAGAN DAWN, precum și pentru îmbunătățirea activității acesteia, să semnaleze deficiențe, abateri, prejudicii;
 1. să folosească aparatura și mijloacele de telecomunicații puse la dispoziție de către THE NEW PAGAN DAWN;
 1. g. să participe la concursuri și orice alte activități organizate de THE NEW PAGAN DAWN, fără să plătească taxe de participare;
 1. h. să beneficieze de recompense acordate de THE NEW PAGAN DAWN pentru activitatea depusă;
 1. i. să beneficieze de avantajele oferite de THE NEW PAGAN DAWN pentru participarea la activitățile specifice;
 1. j. să poarte însemnele reprezentative ale THE NEW PAGAN DAWN.

Art. 33. Membrii asociați ai THE NEW PAGAN DAWN au următoarele obligații:

a. să respecte Statutul THE NEW PAGAN DAWN, regulamentele specifice și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al acesteia, care sunt obligatorii pentru fiecare membru asociat;

b. să participe în mod activ la realizarea obiectivelor THE NEW PAGAN DAWN, să respecte hotărârile organelor de conducere și să-și îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în care au fost aleși și a comisiilor în care activează;

c. să nu aducă prejudicii de imagine THE NEW PAGAN DAWN, organelor de conducere ale THE NEW PAGAN DAWN și celorlalți membri asociați și să se abțină de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;

d. să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată și corectă față de conducere și membrii THE NEW PAGAN DAWN, precum și de o conduită ireproșabilă în activitățile ce le desfășoară;

e. să se abțină de la promovarea unor idei cu caracter discriminatoriu în cadrul activităților THE NEW PAGAN DAWN;

f. să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor cu caracter intern ale THE NEW PAGAN DAWN;

g. să plătească cu regularitate cotizația anuală de membru asociat la termenele și în cuantumul stabilit.

Art. 34. Prin hotărârea Adunării Generale, unele din drepturile și obligațiile membrilor asociați se aplică și membrilor susținători sau de onoare. Aceste drepturi și obligații vor fi precizate în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al THE NEW PAGAN DAWN.

Membrii fondatori

Asociația THE NEW PAGAN DAWN a fost fondată de un numar de 7 membrii, având ca element de unitate împărtășirea unei multitudini de credințe păgâne. Aceștia vor fi descriși în subcapitolul MEMBRII FONDATORI.
 1. Olteanu Cosmin
 2. Agrigoroaiei Mona
 3. Lavric Ioan
 4. Huțuțui Corneliu
 5. Serețan Emanuel-Nicolae

Viața Asociației THE NEW PAGAN DAWN nu ar fi fost posibilă fără existentă acestor oameni cheie care au depus eforturi deosebite în continuarea aceste lucrări în România.


Mulțumită lor am ajuns azi aici.

%d blogeri au apreciat: