Meniu Închide

Sprijin moral acordat Franței și președintelui Emmanuel Macron în lupta pentru apărarea libertății și logicii împotriva totalitarismului religios

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREȘEDINTELE FRANȚEI, EMMANUEL MACRON

Subiect: Sprijin moral acordat Franței și președintelui Emmanuel Macron în lupta pentru apărarea libertății și logicii împotriva totalitarismului religios.

Domnule președinte,

În numele al TNPD France, sucursală internațională a Asociației THE NEW PAGAN DAWN, a Asociației THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI) singur reprezentant al comunității păgâne din România și în consecință mesajul comunității păgâne din România, avem onoarea de a vă chema să vă alăturați vocilor noastre, condamnând fanatismul religios și obscurantismul, cât și violența care le însoțește atât de des.

Rămânem fără cuvinte de uciderea barbară a profesorului Samuel Paty. Această crimă a șocat atât Franța, cât și restul omenirii civilizate. Samuel Paty a fost ucis de forțele obscurantismului pentru că i-a învățat pe studenții săi cel mai important rol pe care libertatea de exprimare îl joacă în orice societate ce vrea să fie numită democratică. A fost ucis pentru că s-a apărat, cu curaj și virtute politică, ca cetățean activ dar și ca profesor, valori și principii ale Republicii Franceze.

Durerea pe care am simțit-o în urma acestei crime oribile, a fost atenuată de determinarea ta clară, de a apăra libertatea exprimării cu orice preț și fără subcapacitate, în ciuda țipetelor dușmanilor libertății și adversarilor patrimoniului Iluminismului. Atitudinea ta capătă o mare valoare, într-o perioadă de provocări ca cea de astăzi, în care valorile veșnice ale Iluminismului sunt uneori trecute cu vederea sau răsturnate, pentru a servi tot felul de interese.

De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că această libertate este plătită cu sânge. Atât în Franța, cât și în România s-a câștigat sângele strămoșilor noștri, care a fost vărsat în revoluții și războaie împotriva totalitarismului și tiraniei. Această libertate a fost iubită de dacii antici, a căror tradiție este păstrată vie și continuă până în prezent în tradițiile noastre politeiste, în ciuda persecuțiilor intolerante suferite de-a lungul secolelor. Românii au apărat această libertate, împotriva amenințării din est, în timpul războaielor, cât și a regimului antonescian și cel reprezentat de odioasa dictatură stalinistă și mai apoi ceaușistă. Cu libertatea ca ingredient fundamental, am descoperit democrația, forma guvernării pe pământ imitând pluralismul Zeilor Pantheoanelor lumii antice. În 24 decembrie 2021 se împlinesc 31 de ani de la începutul revoluției contra regimului Ceaușescu, în care românii au luptat din nou pentru libertate, cât și 102 ani de la lupta pentru în Războiul de independență a statului nostru contra Imperiului Otoman, puternic inspirat din luptele patrioților francezi din timpul revoluției franceze, precum patrioții francezi s-au inspirat din maturizarea idealurilor antichității clasice care au fertilizat iluminarea.

Domnule președinte, vă chinuiți cu siguranță, dar este și o luptă corectă și frumoasă. Conform cuvintelor lui Cavafy: ′′Cinste celor care în viața lor s-au maturizat și au păzit Termopile.”. Fie ca Zeii și Zeițele noastre să vă fie ajutoare, astfel încât să continuați să luptați cu înțelepciune, dreptate, rezistență și curaj. Fiți siguri că veți avea alături de voi toți oamenii de calitate indiferent de rasă, religie sau origine etnică.

Acceptă, domnule președinte, asigurarea aprecierii noastre sincere.

Semnează,

Adunarea Generală, Consiliul Clerical al Înalților Ierarhi și Consiliul Director

Asociația THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI), CUI 43093143

Mun. București, str. Grigore Ionescu, nr. 63, Sector 2, România

tnpd.romania@outlook.com

www.thenewpagandawn.social


 

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA FRANCE, EMMANUEL MACRON

Objet: Soutien moral apporté aux Français et au président Emmanuel Macron dans la lutte pour la liberté et la logique contre le totalitarisme religieux.

Monsieur le Président,

Au nom de TNPD France, antenne internationale de l’association THE NEW PAGAN DAWN, de l’association THE NEW PAGAN DAWN, seul représentant de la communauté païenne en Roumanie et par conséquent du message de la communauté païenne en Roumanie, nous avons l’honneur de vous appeler à joignez-vous à nos voix, condamnant le fanatisme religieux et l’obscurantisme, ainsi que la violence qui les accompagne si souvent.

Le meurtre barbare du professeur Samuel Paty nous laisse sans voix. Ce crime a choqué à la fois la France et le reste de l’humanité civilisée. Samuel Paty a été tué par les forces de l’obscurantisme parce qu’il a enseigné à ses étudiants le rôle le plus important que joue la liberté d’expression dans toute société qui veut être qualifiée de démocratique. Il a été tué parce qu’il s’est défendu, avec courage et vertu politique, en tant que citoyen actif mais aussi en tant qu’enseignant, les valeurs et les principes de la République française.

La douleur que j’ai ressentie à la suite de cet horrible crime a été atténuée par votre détermination claire à défendre la liberté d’expression à tout prix et sans sous-capacité, malgré les cris des ennemis de la liberté et des opposants à l’héritage des Lumières. Votre attitude acquiert une grande valeur, dans une période de défis comme aujourd’hui, où les valeurs éternelles des Lumières sont parfois négligées ou renversées, pour servir toutes sortes d’intérêts.

Nous ne devons pas non plus oublier que cette liberté est payée par le sang. Tant en France qu’en Roumanie, le sang de nos ancêtres a été gagné, qui a été versé dans les révolutions et les guerres contre le totalitarisme et la tyrannie. Cette liberté était aimée des anciens Daces, dont la tradition est maintenue vivante et se perpétue encore aujourd’hui dans nos traditions polythéistes, malgré les persécutions intolérantes subies au cours des siècles. Les Roumains ont défendu cette liberté, contre la menace de l’Est, pendant les guerres, ainsi que du régime d’Antonescu et celui représenté par l’odieuse dictature stalinienne et plus tard Ceausescu. Avec la liberté comme ingrédient fondamental, j’ai découvert la démocratie, la forme de gouvernement sur terre imitant le pluralisme des dieux des panthéons du monde antique. Le 24 décembre 2021 marque 31 ans depuis le début de la révolution contre le régime de Ceausescu, au cours de laquelle les Roumains se sont à nouveau battus pour la liberté, et 102 ans depuis le combat pour la guerre d’indépendance de notre État contre l’Empire ottoman, fortement inspiré par les luttes Les patriotes français pendant la Révolution française, ainsi que les patriotes français ont été inspirés par la maturation des idéaux de l’antiquité classique qui ont fécondé les Lumières.

Monsieur le Président, vous êtes certainement tourmenté, mais c’est aussi un combat juste et beau. Selon les mots de Cavafy: “Honorez ceux qui ont mûri et ont gardé les Thermopyles dans leur vie.” Que nos dieux et déesses vous aident, afin que vous puissiez continuer à vous battre avec sagesse, justice, endurance et courage. Soyez assuré que vous aurez avec vous toutes les personnes de qualité, quelle que soit leur race, leur religion ou leur appartenance ethnique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sincères remerciements.

Signe,

L’Assemblée Générale, le Conseil Clérical des Hauts Hiérarques et le Conseil d’Administration

L’Association NEW PAGAN DAWN, CUI 43093143

Bucarest, rue Grigore Ionescu, no. 63, Sector 2, Roumanie

tnpd.romania@outlook.com

www.thenewpagandawn.social

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: